banner92

Hayvancılığın desteklenmesi Hakkındaki Primler Yayınlandı

2014 hayvancılığın desteklenmesi hakkında uygulama esasları tebliği yayınlandı

Hayvancılığın desteklenmesi Hakkındaki Primler Yayınlandı
Havva Karakaya
Havva Karakaya
23 Haziran 2014 Pazartesi 17:16

  

2014 hayvancılığın desteklenmesi hakkında uygulama esasları

tebliği yayınlandı

 

       İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin Yaptığı Açıklamada, 2014 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri 12 Nisan 2014 Cumartesi tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2014-6091 Karar Sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 sayılı resmi gazetede mükerrer olarak yayımlanan 2014/22 Tebliğ nolu Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ile yürürlüğe girdiğini söyledi. . Bu karar ve tebliğe göre; 

  

A.ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEĞİ 

      Yararlanacak Olanlar: 

      1-Bu destekleme 31/12/2014 tarihi itibari ile en az 5(Beş) baş Anaç Sığıra sahip Örgütlü yetiştiricilere yılda bir kez olmak üzere verilir.(Birliklere tüzel kişilik olarak üye olan kooperatifler tek işletme olarak kabul edilir.) 

      Anaç Manda Desteklemesinde Örgütlülük ve hayvan sayısı şartı aranmaz. 

      Müracaat Şekli, Yeri ve Zamanı: 

      1-Anaç Sığır Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Üretici örgütleri üyeleri adına 01/12/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eder. 

   2- Anaç Manda Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler 01/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile İl/İlçe Müdürlüklerine Müracaat eder. 

      3-Müracaatında usule ilişkin eksiklikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10(On) gün içerisinde eksikliğini tamamlaması istenir. 

        İstenecek Belgeler: 

       1-Anaç Sığır Desteklemesinde, Örgütler; ekinde başvuruda bulunan üyelerin listesi ile üye oldukları Merkez Birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar. 

          2-Anaç Manda Desteklemesinde ise yetiştiriciler ekinde Türkvet işletme tescil belgesi bulunan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur.    

       Desteklemeden Yararlanacak Hayvanlarda aranan Şartlar:  

       1-Anaç Sığır Desteklemesinde Sığırlar ve İşletmeler Turkvet ve e-ıslah veri tabanına, Anaç Manda Desteklemesinde ise Mandalar Turkvet veri tabanına 31/12/2014 tarihinde kayıtlı olmalıdır.                    

       2-Anaç Sığırlar Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi olmalıdır. 

       3-Anaç Sığırlara 1/11/2013-31/12/2014 tarihleri arasında Ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/02/2015 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak 1/11/2013-31/12/2014 tarihleri arasında yapılan, bu tohumlamadan buzağıların olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. 14(ondört) aylık(420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. 

        4-Anaç Sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2014 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, Anaç mandalar ise Türkvet Kayıt Sistemine 1/10/2014 tarihinden önce müracaat eden işletmeye gelmiş olmalıdır. 

      5-Yetiştiriciler işletmelerindeki Anaç Mandalar ile desteklemeye esas kayıtlarını 31/12/2014 tarihine kadar Türkvet veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. 

        6-Anaç Sığır Desteklemesinde; Anaç Sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri; Türkvet ve e-Islah, diğer bilgileri ise e-Islah kayıt sisteminden alınır. 

       7- Soykütüğü desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler; 1/10/2014 tarihine kadar soykütüğüne kayıt yaptırmış olmalı ve 2014 de ay olarak üye olduğu sürenin 2/3 ü kadar da işletmesinde süt ölçümlerini yaptırmış olmalıdır. Ayrıca Soykütüğü ve Döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymakla yükümlüdür. Bu şartları sağlamayan ve talimatları sağlamayan üretici ile 1/10/2014 tarihinden sonra üye olanlara Soykütüğüne verilen fark ödenmez. Saf etçi anaç sığırlara soykütüğü farkı ödenmez. 

       8-Yetiştiriciler işletmelerindeki Anaç Sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarını 31/12/2014 tarihine kadar Türkvet ve e-Islah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. 

        

      Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar: 

        Anaç Sığır için ; 

          1-Türkvet veri tabanının 31/12/2014 tarihli, e-Islah veri tabanının ise 31/12/2014 ve 15/01/2015 tarihli verilerinden yararlanılarak tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 20/01/2015 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 İl/İlçe Müdürlüklerinde 10(On) gün süre ile askıya çıkartılır. 

           2-Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1 bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.  

          3-Yapılan itirazlar İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirilerek; e-ıslah'ta eksik olan bilgilerin 15/02/2015 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. 

          4-Hayvan Mevcudu ile ilgili itirazlar kabul edilmez.  

        Anaç Manda için ; 

           1-Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İl/ilçe Müdürlüklerince hazırlanan icmal-1(askı listeleri) 15/01/2015 tarihinden itibaren 10(On)  gün süre ile askıya çıkartılır. 

           2-Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1 bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.  

      3-Yapılan itirazlar İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirilerek 01/02/2015 tarihine kadar Türkvet'te gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır. 

 

          ANAÇ SIĞIR VE MANDA DESTEKLEMESİ BİRİM FİYATLARI 

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır desteklemesi 

225 TL/Baş 

Etçi ırklar anaç sığır desteklemesi 

350 TL/Baş 

Anaç Manda desteklemesi 

400  TL/Baş 

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave desteklemesi 

70 TL/Baş 

        

         NOT: Anaç sığır başına ödeme birim miktarı, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50' sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.(Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.) 

 

       B.ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEĞİ 

       Yararlanacak Olanlar: 

        1-Damızlık Koyun-Keçi Birliğine kayıtlı, hayvanlarını Koyun Keçi Kayıt Sistemine(KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine(KKBS) kayıt ettiren. Koyun ve Keçi yetiştiricilere yılda 1(bir) kez anaç hayvan başına destekleme ödemesi yapılır. 

        Müracaat Şekli, Yeri ve Zamanı: 

        1-Anaç Koyun-Keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler; KKKS’ de işletme ve hayvan bilgilerini güncelleyerek, ekinde güncellenmiş hayvan kulak numaraları listesi bulunan destekleme başvuru dilekçesi ile 01/09/2014-30/11/2014 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe başvurur.  

        2-Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 28/11/2014 tarihine kadar KKBS’ de yapar, hatalı yada eksik kayıtların olması durumunda İl/İlçe Müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur. Gerektiğinde başvurular Bakanlıkça 15/12/2014 tarihine kadar uzatılabilir. Bu sürede birlikler, 28/11/2014 tarihli KKKS' deki işletme ve hayvan bilgileri değişmemek şartıyla sadece üyelerine ait eksik evrakı tamamlar.  

 

          3-Damızlık koyun ve keçi birlikleri, 1/9/2014-30/11/2014 tarihleri arasında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını  KKBS' den kontrol ederek KKKS' ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ ye  kaydeder. 

         4-Birlikler, KKKS’ den KKBS’ ye aktarılmış olan, 28/11/2014 tarihli verilere göre; 16/01/2015 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS’ den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD7DVD ortamında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eder. 

        5-Farklı illerde işletmeleri olan yetiştiriciler,(göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu İl birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder. 

        İstenecek Belgeler: 

         1-Yetiştirici birlikleri üyeleri adına, ekinde KKBS' den bilgilerin(isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe, 

         2-Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi. 

       Desteklemeden Yararlanacak Hayvanlarda aranan Şartlar: 

         1-Anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz. 

         2-Anaç koyun ve keçiler 01/09/2013 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır. 

         3-16/01/2015 tarihinden sonra yapılan  il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde tespit olarak kabul edilir. 

         4- Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz. 

         5-Destekleme ödemesi Anaç Koyun Keçinin 28/11/2014 tarihinde KKKS ve KKBS' de aynı işletmede olması şartıyla bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların 28/11/2014 tarihi sonrasında İl/İlçe Müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. 

       Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar: 

       1-Bu Tebliğ'de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan icmal-1(askı listesi), İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 10(On) gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir. 

      2-Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1 bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. 

       3-Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır. 

      4-Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden(ölüm, kesim, satış v.b.) ve kayıtlarının doğruluğundan yetiştirici sorumludur.28/11/2014 tarihinden sonra KKKS’ ye kaydedilen veya güncellenen işletmeler ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz. 

      5-Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS' ne aktarılmasından birlikler sorumludur. 

      6- Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur. 

 

 

       7-Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM' ce belirlenir. 

       8-Askı süresince icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç 10(On) gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirilir. Bu süre içerisinde KKBS' ne eksik aktarılma durumunda; tebliğ şartlarının yerine getirilmesi ve hayvanların destekleme şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.       

        

 

  Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolü: 

        1-Göçer yetiştiriciler, il içi nakillerinde nakil belgesi ile, il dışı nakillerinde ise Veteriner Sağlık Raporu ile hayvanlarının bulunduğu yerin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırırlar. 

        2-Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir. 

         3-İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar. 

        4-İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. 

        5-Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır. 

       6-Göçer yetiştiriciler, 28/11/2014 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’ de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.  

      

              ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ BİRİM FİYATLARI 

          Anaç Koyun-keçi desteklemesi 

                   20 TL/Baş 

 

         C-BUZAĞI DESTEĞİ 

      Yararlanacak Olanlar: 

          1-E-Islah'a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı Saf Kültür ırkı veya melezi sığırların aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır. 

          2- E-Islah' a kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz. 

          3- E-Islah’ a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır. 

           4-Tüm buzağılar 2014 yılı doğumlu ve Türkvet' te kayıtlı olmalıdır. 

     5-Dişi buzağılara Brucella S-19 aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvete kaydedilmiş olmalıdır. 

           6-İşletmenin e-ıslah' a kayıt tarihinden önce doğan buzağı destekten faydalanamaz. 

           7-Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır. 

           8-İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.  

           9-Buzağı doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletme e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz. 

    10-Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Ülkemizde yapılmış olmalıdır ve tohumlama bilgisinin e-ıslaha veri tabanına kayıt edilmiş olması zorunludur. 

          11-14 aylık(420 gün) yaştan küçük tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalanamaz. 

          12-Türkvet ve e-ıslaha kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah ve Türkvete kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır. 

          13-Yetiştiriciler buzağılarını zamanında küpeletip, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kayıt ettirmekten sorumludur. Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur. 

      Müracaat şekli, yeri ve zamanı: 

          1-Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen İl/İlçe Müdürlüklerine 01/10/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar. 

     Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar: 

         1- Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinden 15/01/2015 tarihli verilerden, 20/01/2015 tarihine kadar Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1(askı listesi) e-ıslah veri tabanında hazırlanır ve İl/İlçe Müdürlüklerince 10(On) gün askıya çıkarılır. 

         2- Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1  deki bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar icmal-3'ün hazırlanmasında değerlendirilmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir. 

         3- 01/07/2015 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2015 Temmuz ayının ilk haftası  Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için(icmal-2 de destekleme alan buzağılar hariç) desteklemeye esas icmal-3(askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanında hazırlanır ve yayınlanır. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, 10(On) gün süreyle askıya çıkartılır. 

         4- Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-3 deki bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. 

 

                   BUZAĞI DESTEKLEMESİ BİRİM FİYATLARI 

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı desteği 

  75 TL/Baş 

 Döl kontrolü projesi kapsamında suni tohumlamadan doğan buzağı            ilave desteği 

   35 TL/Baş 

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk (Etçi ırk:Charolais, Brangus, Belçika Mavisi, Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)boğa spermasıyla suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 

   75 TL/Baş 

 

 

                             AÇIKLAMA

 

     İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2014 Birim Fiyatları Listesinin:  

1.       Maddesi; ÇKS, Diğer Ürün Teşvik İşlemleri(MGD, TAD ve Tabii Afetler Hariç) ile Hayvancılık Desteklemeleri İçin Her Bir Dosya Bedeli: 10 TL, 

     2.  Maddesi; Ürün ve Hayvancılık Desteklemelerinden Örgüt ve Birlikler Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Her Bir Yetiştiriciden Ayrı Ayrı Dosya Bedeli(Et ve Süt Destekleme Dosyalarında Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Tek Bir Dosya Bedeli Alınacaktır.): 10.00 TL  alınır.                     

3.      Ayrıca 14/03/2013  tarih ve 10-669 sayılı Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün yazısı gereği Şahsi müracaatlarda yetiştiriciler adlarına, birlik müracaatlarında ise birlikler tüzel kişilikleri adına alınmış olan borcu yoktur yazısında dilekçelerine ekleyeceklerdir.   

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.